کمک

1 reply [Last post]
Offline
Joined: 10/29/2018

چگونه می توانم بازی را شروع کنم ؟

Black Tiger's picture
Offline
Joined: 11/24/2012
درود به منوی لیگ روزانه بروید

درود

به منوی لیگ روزانه بروید و سودوکوی کلاسیک یا سودوکوی ورینت را انتخاب کنید. سپس روی پنجره بازی کلیک کنید. صفحه جدیدی باز می شود، روی گزینه start game کلیک کنید و بازی کنید.